Please enable JavaScript, download instructions

CHÙA PHÁP QUANG, QUEENSLAND
HÌNH ẢNH BUỔI VĂN NGHỆ GÂY QUỸ
QUÊ HƯƠNG và ĐẠO PHÁP 12

Bắt đầu từ 5pm đến 10.00pm Thứ Bảy ngày 01-4-2017

 
 1 | 2 | 3 | 4 |
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (1).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (1).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (2).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (2).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (3).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (3).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (4).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (4).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (5).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (5).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (6).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (6).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (7).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (7).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (8).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (8).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (9).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (9).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (10).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (10).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (11).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (11).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (12).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (12).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (13).jpg
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (13).jpg
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (14).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (14).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (15).JPG
Chua Phap Quang_Van Nghe_1_4_2017 (15).JPG