Hình ảnh Lễ Vu Lan 2014
tại Chùa Pháp Quang, Brisnane, Úc Châu


Chủ nhật 10-8-2014

Nhiếp ảnh: Ðức Nguyên
 

LeVulan2014

Previous page       Next page

2 of 3

Previous page       Next page

Web Album Maker 2.2